Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Irma Tombroek | 31 mei 2018 | Onderwijsrecht, ouderbijdrage

Vrijwillige bijdrage

Ouderbijdrage! Verplichte vrijwilligheid, vrijwillige plicht óf…

Schoolreisjes, excursies, kerst, sinterklaas, suikerfeest, sportdagen en natuurlijk het schoolkamp…

Naast het dagelijks lesprogramma van de leerlingen op school zijn er vaak tal van activiteiten die bijdragen aan de (algemene en sociale ontwikkeling) van de leerlingen.

Vaak worden deze extra activiteiten (deels) uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. De hoogte hiervan verschilt nogal per school.

Hoe vrijwillig is deze bijdrage? Hieronder lees je meer en krijg je tips.

De vrijwillige bijdrage

Wettelijke grondslag

Voorop staat, maar niet altijd duidelijk is, dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Er bestaat geen wettelijke grondslag voor het vragen om een ouderbijdrage. In Nederland wordt bijna al het onderwijs bekostigd door de overheid. Dit betekent dat er geen kosten voor de ouders behoren te zijn om een kind recht op onderwijs te verschaffen. Let op: dit is anders als uw school  een particuliere school is.

Om extra activiteiten naast het lesprogramma te kunnen bekostigen, vragen scholen vaak een financiële bijdrage aan de ouders, de zogeheten ‘vrijwillige ouderbijdrage’. Maak als school voldoende duidelijk dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. Ouders voelen nu te vaak dat de vrijwilligheid onder druk staat. Wijs ouders die wel willen, maar niet kunnen betalen ook op de mogelijkheden die de gemeente wellicht biedt om ouders hierin financieel te ondersteunen.

Vormvrij

De wijze waarop de school met de ouders afspraken maakt over de bijdrage is vormvrij, zolang het vrijwillige karakter maar wordt vermeld. Bij wijze van spreken kunnen de afspraken mondeling  worden gemaakt. Als je als school een ouderbijdrage vraagt, kan een indicatie aan ouders over de hoogte hiervan verheldering geven. In de praktijk blijkt dat veel ouders hier behoefte aan hebben. Je mag als school ouders niet verplichten bij te dragen hieraan.

Ouderraad

Er zijn scholen die het innen van de ouderbijdrage via de ouderraad laten verlopen. Omdat de ouderraad uit ouders van de school bestaat, kan dit voor ouders met een kleine portemonnee een drempel opwerpen. Het verdient dan ook de voorkeur om dit buiten de ouderraad om te regelen.

Consequenties

In de praktijk blijkt dat scholen regelmatig consequenties verbinden aan het al dan niet betalen van de vrijwillige bijdrage. Zo zijn er scholen die kinderen uitsluiten van Sinterklaasvieringen of schoolreisjes. Dit is uiteraard ongewenst. Schoolactiviteiten die verplicht zijn en in de schoolgids staan vermeld moeten door elk kind onbelemmerd worden gevolgd. Voor de niet-verplichte activiteiten geldt dit niet, maar dit zorgt regelmatig voor ongewenste situaties.

Rol van de Medezeggenschapsraad

Instemmingsrecht

De Medezeggenschapsraad (MR) kan een rol van betekenis spelen bij kwesties over de vrijwillige ouderbijdrage. Zo kan de MR controleren of de vrijwilligheid van de ouderbijdrage voor ouders voldoende helder is. Als de school besluit een indicatie af te geven over de hoogte van de bijdrage heeft de oudergeleding  van de medezeggenschapsraad  instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht over het heffen van de ouderbijdrage en de bestemming hiervan, en bewaakt zij de verplichte vermelding in de schoolgids.

Ouders die niet kunnen betalen

De MR kan eveneens met de schoolleiding  bespreken hoe de school omgaat met ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld door af te spreken dat ouders een deel of in gedeeltes mogen betalen of dat leerlingen voor sommige kleine activiteiten nooit uitgesloten worden. Het maken van deze afwegingen is bij uitstek een taak voor de MR.

Tips:

Zijn er nog vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? Of kunnen wij helpen bij een andere vraag op het gebied van het onderwijsrecht? Neem dan gerust contact op met een van één van onze onderwijsrechtspecialisten. Wij helpen je graag verder.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.