Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Irma Tombroek | 24 januari 2019 | Onderwijsrecht, Onderwijs

Ik heb een klacht over de school. Wat nu?

uitbetaling van je WW-uitkering zou willen staken

Het kan gebeuren dat je als ouder of verzorger van een leerling, als leerling zelf of als personeelslid niet tevreden bent over een bepaalde gebeurtenis of over de gang van zaken op je school. Om die reden denk je erover een klacht in te dienen. Maar hoe pak je dit aan? En heeft de school hier iets voor geregeld? En zo nee, moet de school wel iets geregeld hebben?

Sinds 1998 is het op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voorgezet onderwijs (WVO) voor scholen verplicht een klachtenregeling voor ouders, verzorgers en personeelsleden op te stellen. Voor het mbo geldt een soortgelijke regeling sinds 1 augustus 2017.

De volgende klachten lenen zich op basis van bovenstaande onder meer voor voorlegging aan de klachtencommissie:

Interne of externe klachtencommissie

Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hanteren. Voor de behandeling van klachten kan een school zelf een interne klachtencommissie instellen. Als de school deze niet instelt, moet de school zich verplicht aansluiten bij een externe klachtencommissie, zoals  de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, de geschillencommissie Islamitisch onderwijs, één van de twee geschillencommissies voor gereformeerd onderwijs of de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, waarin vijf klachtengeschillencommissies in het bijzonder onderwijs samenwerken.

Bij indiening van een klacht kun je eerst vaststellen of de school een interne klachtencommissie heeft ingesteld en je klacht daar indienen. Als dat niet het geval is, zul je moeten uitzoeken welke klachtencommissie bevoegd is. Je kunt direct een externe klachtencommissie inschakelen en hoeft niet eerst van de interne klachtprocedure gebruik te maken.

De route naar een officiële klacht

Voordat je een officiële klacht indient, is het vanzelfsprekend de bedoeling dat je je probleem eerst met de betreffende persoon/personen probeert op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan. Als  dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dien je je tot de directie en/of het bevoegd gezag van de school te wenden of kun je een (in- of externe) vertrouwenspersoon inschakelen. Als ook dit niets oplost, kun je uiteindelijk een schriftelijke klacht indienen bij de in- of externe klachtencommissie.

Ontvankelijkheid en bevoegdheid

De klachtencommissie beoordeelt eerst of een klacht ontvankelijk is. Als de klacht bij een externe commissie is ingediend, controleert zij bovendien of de school bij haar commissie is aangesloten. Ook mag klager de klacht niet later dan een jaar nadat de gedraging heeft plaatsgevonden indienen, tenzij de klager voor die late indiening een bijzondere reden heeft. Als voor de ingediende klacht al een andere regeling geldt,  zal de commissie de klacht niet-ontvankelijk verklaren. Hierbij valt te denken aan geschillen over taakbeleid of examencijfers, waarvoor andere regelingen zijn opgesteld.

Als de commissie tot de slotsom komt dat de klacht ontvankelijk is, beoordeelt zij of zij bevoegd is een oordeel te geven. De commissie is bijvoorbeeld niet bevoegd een beslissing te geven over de toelating van een kind met een extra zorgbehoefte op een school. De commissie mag evenmin een schooladvies geven of wijzigen. Bij een klacht over een schooladvies toetst de commissie of de school in redelijkheid tot het uitgebrachte advies had kunnen komen en of de procedure goed is doorlopen.

Pas als de commissie de klacht ontvankelijk heeft verklaard en zichzelf bevoegd acht, zal zij de klacht inhoudelijk beoordelen.

Advies van de klachtencommissie

De klachtencommissie geeft advies. Dit houdt in dat de uitspraken van de commissie niet bindend zijn.

De rol van de Onderwijsinspectie

Veel mensen denken dat zij een individuele klacht bij de Onderwijsinspectie moeten of kunnen indienen, maar dit is niet juist. De Inspectie heeft niet tot taak individuele problemen van ouders, leerlingen of leraren op te lossen. Omdat  de inspectie wel graag een juist beeld van scholen wil krijgen, is melding van een individuele klacht over een school dus wel aanbevolen.

De Onderwijsinspectie beoordeelt klachten tegen beleidsbeslissingen van de school, het door de school gevoerde beleid of klachten over de kwaliteit van het onderwijs. Ook de MR van de school beoordeelt deze klachten.

Conclusie: Bij een klacht probeer je dit eerst met de betreffende personen op te lossen, eventueel schakel je hierbij een intern- of externe vertrouwenspersoon in. Lost dit niets op dan wend je je tot het bestuur/bevoegd gezag en als dit niet het gewenste resultaat oplevert ga je naar een interne of externe klachtencommissie.

Als je meer informatie over bovenstaande zou willen ontvangen of je een andere onderwijsrechtelijke vraag hebt, kun je vrijblijvend contact opnemen met één van onze onderwijsrechtjuristen. We helpen je graag verder.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.