Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Nicolet Koopman | 19 april 2018 | Ondernemingsrecht, Ontbinding, Overeenkomsten

Ontbinden van een overeenkomst: de vereisten en gevolgen

Welke ontslagvergoeding krijgt je werknemer

Je hebt een overeenkomst gesloten met iemand maar de andere partij komt zijn afspraak niet na. Daardoor heb je geen vertrouwen meer in de andere partij en je wil de overeenkomst ontbinden. Kan dat zomaar?

Tekortkoming in een verbintenis

Voor ontbinding van de overeenkomst moet sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Dit betekent dat afspraken niet worden nagekomen door een partij. Hierbij geldt dat de tekortkoming niet te gering mag zijn. Als de andere partij zich op het standpunt stelt dat de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt, moet de tekortkomende schuldenaar dat stellen en zo nodig bewijzen.

Ingebrekestelling en verzuim

De andere partij moet meestal in gebreke worden gesteld. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning. Hierin moet worden omschreven welke prestatie nog moet worden nagekomen. Er moet een redelijke termijn aan de andere partij hiervoor worden gegund om deze prestatie alsnog na te komen. Een redelijke termijn is vaak twee weken. In verband met bewijs is het advies om de ingebrekestelling per aangetekende post te verzenden. Per e-mail met ontvangst- en leesbevestiging is ook mogelijk.

Als de andere partij binnen de redelijke termijn de prestatie niet nakomt, is sprake van verzuim. Dan kan je de overeenkomst ontbinden! In sommige gevallen treedt verzuim in zonder ingebrekestelling. Dit is onder andere als een fatale termijn is overschreden, nakoming blijvend onmogelijk is of als uit een mededeling van de andere partij blijkt dat die in de nakoming tekort zal schieten.

Als je twijfelt of een ingebrekestelling nodig is, stuur dan voor de zekerheid een ingebrekestelling. Eventuele discussies over verzuim worden hiermee voorkomen.

Let op de algemene voorwaarden bij het ontbinden!

In de overeenkomst die je met de andere partij hebt gesloten en/of in algemene voorwaarden kunnen bepalingen zijn opgenomen over de mogelijkheid tot het ontbinden van de overeenkomst. Het is daarom raadzaam de overeenkomst en de algemene voorwaarden te checken.

Schriftelijke verklaring of uitspraak rechter

Als er sprake is van een tekortkoming en de andere partij is in verzuim, kan de overeenkomst worden ontbonden. Dit is op twee manieren mogelijk. De eenvoudigste en goedkoopste manier is een schriftelijke verklaring (brief) van de ontbinding aan de wederpartij. Het is ook mogelijk om (direct) een verzoek tot ontbinding bij de rechter te doen.

Gevolgen van de ontbinding

Als de overeenkomst wordt ontbonden heeft dat rechtsgevolgen. Door ontbinding eindigt de overeenkomst tussen partijen. Verbintenissen die al zijn nagekomen, moeten ongedaan worden gemaakt. Soms is ongedaanmaking onmogelijk. Dan bestaat er recht op een waardevergoeding. Gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst is ook mogelijk. In dat geval worden de wederzijdse prestaties naar evenredigheid verminderd.

Alternatieven

Ontbinding is vanwege de gevolgen niet altijd wenselijk. Er zijn ook andere mogelijkheden in de Nederlandse wet opgenomen voor het geval een partij de overeenkomst niet nakomt. Te denken valt aan onder andere nakoming vorderen, de eigen prestatie opschorten en het vorderen van schadevergoeding.

Conclusie

Uit bovenstaande blijkt dat een overeenkomst onder omstandigheden kan worden ontbonden. Het is belangrijk voor ogen te hebben wat de gevolgen van ontbinding zijn. Deze zijn immers niet altijd wenselijk. Denk dan ook na over de alternatieven.

Heb je vragen over ontbinding of de alternatieven, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.