Direct contact met ons?
030 72 10 714

Functieverandering bestaande locaties

‹ Terug naar Bestuursrecht

De eisen die wij stellen aan onze woon- en werkomgeving veranderen voortdurend. In het landelijke gebied zien we bijvoorbeeld een voortgaande schaalvergroting in de landbouw, maar ook een toenemende behoefte aan ruimte voor recreatie en natuur. In het stedelijke gebied zien we bijvoorbeeld grote veranderingen in de winkelstraten en schommelingen in de kantorenmarkt.

Al deze veranderingen zorgen ervoor dat bestaande (bebouwde) locaties hun oorspronkelijke functie verliezen omdat ze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan vrijkomende agrarische gebouwen of verouderde kantoorgebouwen.

Bij eerlijkmetrecht hebben we inmiddels een zeer ruime ervaring opgebouwd met de transformatie en functieverandering van dit type locaties, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied. Een functieveranderingsproject vraagt om een goed gecoördineerd samenspel tussen u als initiatiefnemer en de betrokken overheden. Wij loodsen u door dit traject, van het eerste verzoek aan de gemeente tot en met de vergunningverlening. Wij stippelen het voor u meest gunstige pad uit en helpen u uw project te realiseren.

Functieverandering in het landelijke gebied

De ontwikkelingen in de landbouw zorgen voor een afname van het aantal agrarische bedrijven en een schaalvergroting van de bedrijven die over blijven. Deze trend is niet nieuw maar zien we al een aantal jaren. Aan de andere kant zien we ook al jaren dat het landelijke gebied niet het exclusieve speelveld is van de agrarische sector maar ook een gebied is voor recreatiebedrijven, niet-agrarische bedrijven en een woongebied. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de verschillende delen van Nederland, maar de algemene trend is helder.

Een functieveranderingsproject in het buitengebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Op de eerste plaats is dat het gemeentelijke beleid. Veel gemeenten kennen inmiddels een beleid voor functieveranderingen in het buitengebied. Ook provincies hebben kaders gesteld op dit gebied. Voor een goede start van uw project is een gedegen analyse van het overheidsbeleid dan ook cruciaal. De volgende stap is het beoordelen van de milieutechnische situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet geurhinder en veehouderij maar ook aan de regelgeving op het gebied van ecologie. Het beleid van de overheid en de milieutechnische situatie bepalen in zeer belangrijke mate de kansen voor uw project en moeten daarom vroegtijdig in beeld worden gebracht.

Nieuwe economische dragers voor landgoederen

In het Nederlandse buitengebied zijn een groot aantal particuliere grondeigenaren die zich met hart en ziel inzetten voor het behoud van het landschap, natuurwaarden en monumentale gebouwen. Een landgoed is een bijzonder bedrijf waarop verschillende woon- en werkfuncties gecombineerd worden. Wij zien steeds vaker dat er behoefte is aan nieuwe economische dragers voor het landgoed. Wat die nieuwe economische drager is, is een heel persoonlijke keuze. De nieuwe functie moet passen bij uw ambities en de mogelijkheden op uw landgoed. Wij zetten onze kennis en ervaring hier graag voor in en laten u graag kennis maken met de successen die wij op dit gebied reeds geboekt hebben.

Functieverandering in het stedelijk gebied

Ook een functieverandering in het stedelijk gebied start met een analyse van het (gemeentelijke) beleid en de milieutechnische situatie. Wat betreft de planologische procedure die doorlopen moet worden biedt de wetgever voor heel veel binnenstedelijke projecten sinds 1 november 2014 een heel laagdrempelige procedure. In die procedure wordt een omgevingsvergunning gecombineerd met een afwijking van het geldende bestemmingsplan (artikel 2:12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Wij adviseren u graag over de voordelen van deze (verkorte) procedure en welke kansen dit biedt voor uw project.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.