Direct contact met ons?
030 72 10 714

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

‹ Terug naar Ambtenarenrecht

Loondoorbetaling bij ziekte

Net als gewone werknemers heeft een zieke of arbeidsongeschikte ambtenaar recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Een ambtenaar heeft wettelijk gezien gedurende het eerste ziekte jaar recht op doorbetaling van 100% van het laatst verdiende loon. Tijdens het tweede ziektejaar heeft de ambtenaar recht op uitbetaling van minimaal 70% van het laatst verdiende loon. In de rechtspositieregeling kan van dit percentage ten voordele van de ambtenaar worden afgeweken.
Onder omstandigheden kan het zijn dat een ambtenaar ook gedurende het tweede ziekte jaar recht heeft op 100% van het loon. Een daarvan is indien de ziekte of arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een beroepsincident.
De exacte regels omtrent de loondoorbetaling tijdens ziekte zijn terug te vinden in de van toepassing zijnde rechtspositieregeling.

Re-integratieverplichtingen

Wanneer een ambtenaar arbeidsongeschikt raakt, hebben zowel de overheidswerkgever als de ambtenaar de verplichting om actief mee te werken aan re-integratie. In beginsel gelden deze verplichtingen gedurende maximaal 104 weken van ziekte.

In eerste instantie is het doel van de re-integratie om te re-integreren in de eigen functie (re-integratie eerste spoor). Indien re-integratie in eigen functie niet mogelijk is, dan moet door partijen worden nagegaan of de ambtenaar andere passende werkzaamheden zou kunnen verrichten binnen de eigen organisatie. Indien blijkt binnen de organisatie geen passende werkzaamheden beschikbaar zijn, dan moet worden onderzocht of de ambtenaar bij een andere (overheids)werkgever passende werkzaamheden kan verrichten (re-integratie tweede spoor).

Overheidswerkgever

De overheidswerkgever is verplicht om de ambtenaar te laten re-integreren. Indien de overheidswerkgever onvoldoende voldoet aan haar re-integratieverplichtingen, kan zij na het tweede ziekte jaar een loonsanctie opgelegd krijgt van het UWV. Hierdoor zal de overheidswerkgever verplicht zijn om tot een jaar langer het loon te betalen. Dit wordt ook wel een loonsanctie genoemd. Behalve dat de overheidswerkgever langer verplicht zal zijn om het loon van de ambtenaar te betalen, blijft zij ook verplicht om re-integratie inspanningen te verrichten. Ook tijdens een eventueel derde ziektejaar is de overheidswerkgever niet toegestaan om de ambtenaar te ontslaan.

Ambtenaar

Ook de ambtenaar is verplicht om mee te werken aan zijn of haar re-integratie en een positieve bijdrage te leveren aan het herstel. Zo mag van een ambtenaar worden verwacht dat hij/zij:

Indien een ambtenaar zonder goede reden niet of onvoldoende meewerkt aan zijn of haar re-integratieverplichtingen, dan kan de overheidswerkgever het salaris opschorten of stopzetten. Niet meewerken aan re-integratie kan tevens leiden tot plichtsverzuim. In het uiterste geval kan een overheidswerkgever zelfs overgaan tot strafontslag (ontslag op staande voet), indien de ambtenaar herhaaldelijk niet meewerkt aan de re-integratie.

Re-integratie bij een tijdelijke aanstelling

De lengte van het re-integratietraject is afhankelijk van de lengte van het dienstverband. Indien een ambtenaar een tijdelijk aanstelling heeft, dan is de overheidswerkgever niet verplicht om de aanstelling te verlengen. Ook in het geval van ziekte is het de overheidswerkgever toegestaan om een tijdelijke aanstelling niet te verlengen. Totdat de aanstelling daadwerkelijk is komen te beeindigen blijven de overheidswerkgever en ambtenaar verplicht om re-integratie inspanningen te verrochten

Het re-integratietraject kent de volgende stadia:
 1. De ambtenaar wordt ziek
  De ambtenaar dient zich ziek te melden bij de overheidswerkgever. Binnen zeven dagen worden de bedrijfsarts op de hoogte wordt gesteld van de ziekte. Voordat er zes ziekteweken zijn verstreken, beoordeelt de bedrijfsarts of er sprake is van langdurig ziekteverzuim. Daarvoor beoordeelt de bedrijfsarts de gegevens die de overheidswerkgever en werknemer beschikbaar gesteld hebben. Is er sprake van kort ziekteverzuim, dan gelden de onderstaande punten niet.
 2. Probleemanalyse
  Binnen zes weken geeft de bedrijfsarts een probleemanalyse. Met deze probleemanalyse verstrekt de bedrijfsarts informatie over het verzuim, de omstandigheden die daarbij van belang zijn en de mogelijkheden tot re-integratie. Dit vormt de basis voor de afspraken die de werkgever en werknemer gaan maken over re-integratie.
 3. Plan van aanpak
  Voordat acht ziekteweken zijn verstreken, komt de overheidswerkgever met de ambtenaar een plan van aanpak overeen. Hierin wordt opgenomen op welke manier de ambtenaar zal re-integreren en wat het re-integratie doel zal zijn.
 4. Evaluatie
  Geregeld wordt het plan van aanpak besproken tussen overheidswerkgever en ambtenaar. Deze evaluatie kan tot een aanpassing van het plan van aanpak leiden.
 5. Re-integratieverslag
  Na ongeveer 8 maanden, stelt de werkgever het re-integratieverslag op. Het verloop van het re-integratie-traject wordt vastgelegd in het re-integratieverslag. Voordat er 42 weken verstrijken dient de overheidswerkgever de ambtenaar ziek te melden bij de uitvoeringsinstelling.
 6. Aanvragen WIA-uitkering
  Uiterlijk 13 weken voordat de WIA-uitkering ingaat en 104 ziekte weken zijn verstreken, vraagt de ambtenaar een WIA-uitkering aan bij het UWV.
 7. Einde loondoorbetaling
  Na 104 weken stopt de loondoorbetalingsverplichting van de overheidswerkgever. Indien de ambtenaar hiervoor in aanmerking komt, ontvangt deze een WIA-uitkering. Na 104 weken is de overheidswerkgever tevens gerechtigd om over te gaan tot het ontslag van de ambtenaar.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.